Kakovost, Okolje in Varnost

Razvoj LASO Transporta, kot sodobne organizacije, ki se lahko uspešno sooča z izzivi prihodnosti in naraščajočimi potrebami strank, temelji predvsem na strategiji zagotavljanja kakovosti storitev v skladu s standardi spoštovanja okolja, zdravja in varnosti pri delu.

LASO Transport uvršča kakovost, okolje in varnost pri delu med najpomembnejše vrednote svoje kooperativne kulture ter z učinkovitostjo opravljenih storitev ključno pot do zaupanja in

zadovoljstva strank. Glavna načela, ki opredeljujejo njegovo organizacijsko kulturo so:

 •  Točnost in upoštevanje rokov pri opravljanju storitev.
 •  Učinkovitost opravljenega transporta z zagotovljeno hitrostjo in nižjimi stroški.
 •  Hitrost prevoza od nakladanja do razkladanja     prepeljanega blaga.
 •  Varnost prepeljanega blaga brez poškodb.
 •  Varnost in zdravje v vseh delovnih procesih, vključno z opremo in objekti v smislu preprečevanja vseh  nesreč in poškodb.
 •  Promocija načela: “ Varnost zame, varnost za vse!”, ki zagotavlja zavezo za odpravo nevarnosti ter zmanjševanje tveganja v smislu varnosti in zdravja pri delu.
 •  Preprečevanje nesreč in poškodb z uporabo ustrezne opreme in varnostnih naprav.
 •  Izmenjava informacij o razvoju sistema med partnerji, kupci ter ključnimi strankami.
 •  Poslovanje na podlagi procesa stalnega izboljševanja, v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami.
 •  Aktivno vključevanje zaposlenih v politiko podjetja in na področje varnosti in zdravja pri delu.
 •  Razvoj ukrepov, namenjenih povečanju navad in vedenj zaposlenih v smislu preprečevanja onesnaževanja in posledično varovanja okolja.
 •  Družbena odgovornost do vseh posredno in neposredno povezanih ljudi v podjetju, spodbujanje osebnega, poklicnega in družinskega razvoja ter podpora pri družbeni solidarnosti.
 •  Nenehno usposabljanje svojih zaposlenih, kot glavni steber zgoraj omenjenih načel.
 •  Sprejem rešitev, ki omogočajo zmanjšanje in optimizacijo porabe virov, s potrebnimi posledicami za LASO in njegove stranke.
 •  Pravilno in skrbno ravnanje z vsemi proizvedenimi odpadki.
 •  Izvajanje nadzora emisij in izpustov.
 •  Nenehno iskanje okolju prijaznih rešitev in izdelkov.
 •  Veljavna zakonska in regulativna skladnost.
 •  Zavezanost k vključevanju in sodelovanju zaposlenih.
 •  Zmanjševanje vplivov na okolje, ki izhajajo in dejavnosti prevoza blaga, pri tem pa spodbujati racionalno rabo naravnih virov in preprečevanje onesnaževanja.

Prav zaradi tega je družba razvila celostni sistem vodenja, v okviru mednarodnih standardov NP EN ISO 9001:2015, NP EN ISO 14001:2015 IN ISO 45001:2019, s prednostnim ciljem minimiziranja izpada storitev in s tem povezanih stroškov z namenom nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti zaposlenih, v skladu z načelom:

“ Premagovati ovire.”

Ta cilj je mogoče doseči le z vključevanjem vseh ljudi, ki delajo za LASO ali v njihovem imenu pri izpolnjevanju dejavnosti, ki so formalizirane v dokumentih integriranega sistema upravljanja, ki služijo kot referenca na njegovo uspešnost ter so povezane s politiko ponovnega vlaganja, ki zagotavlja stalno posodabljanje voznega parka in drugih tehničnih sredstev, ki se uporabljajo pri opravljanju storitve in preprečevanju onesnaževanja.

Za zagotavljanje te dinamike LASO občasno določa kvalitativne in kvantitavne cilje, ki izhajajo iz celostne politike upravljanja družbe.